بدنه داخلی و خارجی فیلترهای تصفیه آب و فاضلاب بدلیل استفاده از ورق آهن و در ارتباط مستقیم بودن با آب و در دستگاه های سختی گیر نمک بعنوان عامل خورنده – بعد از مدت حدود 2 سال آغاز به تورم رنگ داخلی و نهایتاً ایجاد پوسیدگی خواهد نمود لذا بدلیل کاهش هزینه ها و جلوگیری از انتقال زنگ آهن به نقاط مختلف مصرف آب پرسنل فنی این شرکت با داشتن سالها تجربه می توانند مبادرت به زنگ زدایی بدنه داخلی – تعمیرات و حذف پوسیدگی داخلی – تعویض قطعات آهنــــی و نازل ها و نهایتاً نوسازی و پوشش مجدد فیلترها و منابع هوایی و پکیج های تصفیه فاضلاب نمایند.


REPAIRING THE OLD FILTERS:
The internal and external part of water & wastewater treatment filters become inflamed and decayed because of the direct contact (as the corrosive factor) between iron sheet and water in salt softening systems. This causes the corrosion in these systems after about two years. In order to decrease the costs and prevent ferrous oxide from entering the water- consuming parts, the technical experienced personnel of this company are capable of removing the oxide from internal wall and repairing it, replacing the metal parts and nozzles, renovating and recovering the filters and aerial tanks and sewage treatment packages.