گاز ازن با فرمول شیمیایی O3 یکی از قوی ترین اکسید کننده های موجود جهت ضد عفونی بدون وارد کردن ناخالصی ترکیباتی از جمله هیپوکلریت ها و غیره به آب بوده و به دو صورت تابش نور فرا بنفش صاتع شده از خورشید در طول موج 185 hm و یا روش تخلیه الکتریکی که شبیه به رعد و برق رخ داده و موجب تولید ازن از اکسیژن هوا می شود.

دستگاههای مولد ازن در کوتاهترین زمان مبادرت به از بین بردن میکروارگانیسم ها نموده و دلیل کوتاه نمودن عمر O3 تبدیل به اکسیژن می گردد لذا هیچگونه نگرانی از بکار بردن این روش وجود نخواهد داشت.

کادر متخصص این شرکت پس از سالها تجربه و انتخاب کارخانجات معتبر تولید کننده دستگاههای KAFMAN GERMANY – OZO MAX CANADA مولد ازن مبــــادرت به نصـــــــب و راه اندازی می نمایند.OZONE GENERATOR:
After several years of experience and selection of the well- known factories that manufacture ozone- generating devices such as Kafman Germany and Ozo Max Canada, the specialized personnel of this company install and operate ozone generator systems for water disinfection.