جهت حذف گازهای خورنده موجود در آب بویژه اکسیژن و دی اکسید کربن قبل از ورود به مخزن تغذیه دیگهای بخار به سبب جلوگیری از خوردندگی در بدنه دیگها – پمپ ها-لوله ها به روش تماس آب و بخار بصورت Bubbletry – Sievtray- spry- Pached bed در کارگاه این شرکت از ظرفیت های 2/7 m3 / h - 50m3 / h بنا به سفارش کارفرما ساخته و در محل نصب می گردند. عملکرد سیستم دی اریتور بر مبنای وارد شدن آب و بخار به برج بوده قسمت عمده بخار در اثر مبادله حرارتی با آب مایع می گردد. سپس آب گرم شده و با کاهش میزان حلالیت گازها در آب – عوامل خورنده از جمله اکسیژن و دی اکسید کربن به فاز بخار انتقال از دهانه دستگاه خارج می شوند.


DEAERATORS:
Manufacturing various kinds of deaerators in order to omit the corrosive gases present in water, specially the oxygen.