این فیلترها بر اساس اختلاف وزن مخصوص بصورت هیدرو دینامیکی به منظور ایجاد حداکثر نیروی گریز از مرکز برای جدا سازی ذرات سنگین از آب به جهت جلوگیری از ایجاد اختلال در سیستم پمپاژ- شیرآلات – ورود به خطوط تولید مــــورد استفـــــــــاده قـــرار گرفتــــــــــه و با ظرفیــــــــــــــت های 10 m3 -120 m3 / h در این شرکت بنا به سفارش کارفرما ساخته و نصب می گردد با توجه به عدم نیاز اپراتوری متخصص و هزینه های نگهداری در صنایع گوناگون استقبال زیادی از این فیلترها می گردد.


Manufacturing various kinds of hydro cyclone filters for removing the suspended particles from well water, with capacity of 10- 120 m3/h.