فیلترهای شنی ساخته شده توسط این شرکت در ظرفیت های 70 m3 / h الی 2 m3 / h بصورت عمودی و از 342 m3 / h الی 70 m3 / h بصورت افقی جهت حذف کدورت احتمالــــــــــی آب با ورق های CS ST -37 با پوشش رنگ اپوکسی معادل 150 میکرون و یا گالوانیزه و یا استیل 304 و 316Lبنا به سفارش کارفرما نصب و بکار برده می شوند.


Manufacturing various kinds of vertical sand filters with the capacity of 2-70 m3/h for removing the probable turbidity of water, horizontal sand filters with the capacity of 70- 342 m3/h using CS ST37 sheets covered with 150- micron epoxy layer according to NSF international certificate, or covering them with steel 304 or steel 316L as ordered by the Employer.