از حجم 5m3 الی 100 m3 به صورت استوانه و کروی با ارتفاع 18 متر از سطح زمین در این شرکت ساخته و در محل نصب می گردد.


Manufacturing and installing various aerial water tanks with capacity of 5- 100 m3 with the height of 18 m from the ground surface, while observing the last universal standards.