فیلترهای کربن اکتیو ساخته شده توسط این شرکت در ظرفیت های 76 m3 / h الی 1/5 m3 / h بصورت عمودی جهت حذف طعم – بو – مزه – رنگ و کلر موجود در آب با ورق های CS ST -37 با پوشش رنگ اپوکسی معادل 150 میکرون و یا گالوانیزه و یا استیل 304 و 316L بنا به سفارش کارفرما در صنایع مختلف نصب و بکار برده می شوند.


Supplying and importing various Wound Polupropylene Cartridge Economy, in order to prevent suspended particles in water or other fluids, within the size range of 10,20,30 and 40 micron, with accuracy of 0.2- 5 micron produced by well-known European factories which hold NSF international certificate.