• کارایی بالای ممبرین ها
 • مناسب برای سیستم های کوچک

 • دبی آب تصفیه شده و دفع نمک بر اساس شرایط استاندارد ذیل می باشد:

2000 ppm NaCl solution at 225 psig (1.5 MPa) applied pressure, 77 ºF (25ºC), 15% recovery and pH 6.5~7.0.


 • نوع ممبرین: کامپوزیت فیلم نازک پلی آمید
 • بار سطحی ممبرین: منفی
 • پیکربندی المان: Spiral-Wound, FRP wrapping
 • حداکثر افت فشار/ المان: 15psig و (0.1MPa)
 • حداکثر افت فشار/ وسل "240: 60psig و (0.42MPa)
 • حداکثر دمای عملیاتی: 113ºF و (45ºC)
 • حداکثر فشار عملیاتی: 600psig و (4.14MPa)
 • محدوده pH عملیاتی: 10-3
 • محدوده pH برای CIP: 2-11
 • حداکثر شاخص دانسیته لجن خوراک: SDI 5
 • حداکثر غلظت کلر آزاد: 0.1ppm
 • حداکثر کدورت: 1.0NTU
 • حداکثر دبی خوراک: 6gpm و (1.36m3/hr) برای المان های 2521 و 18gpm و (4.09m3/hr) برای المان های 4021
 • حداقل دبی پساب: 1gpm و (0.23m3/hr) برای المان های 2521 و 4gpm و (0.91m3/hr) برای المان های 4021


 • کارایی بالای ممبرین های آب لب شور CSM و استفاده وسیع از آنها
 • دارا بودن پایداری بالای شیمیایی و جلوگیری از کاهش کارایی ممبرین ها بعد از CIP
 • دبی آب تصفیه شده و دفع نمک بر اساس شرایط استاندارد ذیل می باشد:

2000 ppm NaCl solution at 225 psig (1.5 MPa) applied pressure, 77 ºF (25ºC), 15% recovery and pH 6.5~7.0.

 • نوع ممبرین: کامپوزیت فیلم نازک پلی آمید
 • بار سطحی ممبرین: منفی
 • پیکربندی المان: Spiral-Wound, FRP wrapping
 • حداکثر افت فشار/ المان: 15psig و (0.1MPa)
 • حداکثر افت فشار/ وسل "240 : 60psi و (0.42MPa)
 • حداکثر دمای عملیاتی: 113ºF و (45ºC)
 • حداکثر فشار عملیاتی: 600psi و (4.14MPa)
 • محدوده pH عملیاتی: 10-3
 • محدوده pH برای CIP : 2-11
 • حداکثر شاخص دانسیته لجن خوراک: SDI 5
 • حداکثر غلظت کلر آزاد: 0.1ppm
 • حداکثر کدورت: 1.0NTU
 • حداکثر دبی خوراک: 18gpm و (4.09m3hr) برای المان های 4040 و 66gpm و (15.0m3/hr) برای المان های 8040
 • حداقل دبی پساب: 4gpm و (0.91m3/hr) برای المان های 4040 و 16gpm و (3.6m3/hr) برای المان های 8040