به جهت بالا بردن خلوص آب تا میزان 0/1 میکروزیمنس در برخی از صنایع بویژه صنــــــــــــعت دارو سازی پس از عبور از سیستم پیش تصفیه و دستگاه RO ضروری است به جهت کاهش و یا حذف کاتیون و آنیون های باقیمانده آب را از ستون MIXED BED عبور داده تا به خلوص مورد نظر دسترسی یابیم. اینگونه فیلترها بر دونوع قابل احیاء با سود و اسید و یا غیر قابل احیاء بر مبنای در نظر گرفتن n m3 تولید آب خالص و سپس تعویض رزین , توسط کادر فنی این شرکت ساختـــه می شوند.


Manufacturing and installing Mixed Beds for producing water with the purity of 0.1 μS/cm.