این دستگاهها در مسیر ورودی به سیستم های RO و یا در نقاطی از مسیر لوله قبل از وارد شدن آب به خطوط تولید جهت جلوگیری از ورود ذرات معلق با قرار دادن فیلترهای کارتریج درون آنها نصب می گردند. جنس این دستگاهها می تواند استیل 304- 316 L باشد .